Cenník služieb

 

CENNÍK
realitných služieb spoločnosti

MERANGE, s. r. o.

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

 

PREDAJNÁ CENA : VÝŠKA PROVÍZIE:
Do 20.000,00 Eur 1.500,00 Eur
od 20.001,00 Eur do 80.000,00 Eur  2.000,00 Eur
od 80.001,00 Eur do 100.000,00 Eur 2.500,00 Eur
od 100.001,00 Eur do 120.000,00 Eur  2.750,00 Eur
od 120.001,00 Eur do 140.000,00 Eur 3.000,00 Eur
od 140.001,00 do 160.000,00 Eur  3.250,00 Eur
od 160.001,00 Eur do 180.000,00 Eur 3.500,00 Eur
od 180.001,00 Eur do 200.000,00 Eur  3.750,00 Eur
od 200.001,00 Eur do 250.000,00 Eur  4.000,00 Eur
od 250.001,00 Eur do 300.000,00 Eur 4.500,00 Eur
nad 300.001,00 Eur 2%  z predajnej ceny

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 30,00 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
     
Inzerovanie nehnuteľnosti  0,80 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 0,80 / deň.
     
Obhliadky 100,00 € / mesačne  Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
     
Osobná asistencia

 

 15,00 € / za každú začatú polhodinu Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15,00€ / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

     
Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variabilné »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.  úradného (správneho) poplatku (napr. 8,00 € za LV) a

2.  paušálnej sumy 15,00 € ako náhradu za strávený čas a

3.  náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15,00 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,60 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

     
Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)  50,00    

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

     
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 100,00  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
     
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 100,00  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

 

Ak sa realitný sprostredkovateľ s klientom výslovne nedohodnú na inom, platí tento cenník realitných služieb.

Cenník realitných služieb platný od 1.1.2017