Kódex

 

ZÁSADY KOREKTNÉHO VÝKONU REALITNEJ ČINNOSTI
 

Článok 1
Všeobecné povinnosti realitného poradcu

(1) Realitný poradca vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Realitný poradca vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Realitný poradca sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Realitný poradca je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa stará o svoje vzdelávanie.

(4) Realitný poradca pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Realitný poradca poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo ich zabezpečiť prostredníctvom odborne zdatnej osoby.

(6) Realitný poradca je povinný na svojom profile na realitnom portáli www.realis.sk uvádzať pravdivé a aktuálne informácie a nevyužívať svoj profil na prezentovanie inej osoby (fyzickej alebo právnickej, aj keď by bol jej spoločníkom, členom alebo konateľom), rovnako svoj profil nevyužívať na prezentovanie obchodnej značky alebo ponuky nehnuteľností iných osôb. Podmienky korektného využívania portálu www.realis.sk a www.sora.sk upravuje smernica SORA.

(7) Realitný poradca je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a smernice  vydané Slovenskou realitnou akadémiou.

 

Článok 2
Povinnosti vo vzťahu ku klientovi

(1) Realitný poradca sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

(2) Informácie o nehnuteľnosti poskytované iným osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Realitný poradca musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Realitný poradca uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie.

(5) Realitný poradca je ďalej povinný:

  1. informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odplate (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,
  2. priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený
  3. bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,
  4. v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
  5. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  6. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak realitný poradca prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak realitný poradca prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za poradenstvo alebo za sprostredkovateľské služby, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.

(8) Po realizácii každého obchodného prípadu je realitný poradca povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(9) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je realitný poradca povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je realitný poradca povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je realitný poradca povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotili reklamáciu ako nedôvodnú.

 Zanechaj odpoveď

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)