Naše služby

 
  1. Nadviazanie spolupráce
  2. Nábor a zdokumentovanie nehnuteľnosti
  3. Propagácia nehnuteľnosti
  4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
  5. Rezervácia nehnuteľnosti (podpis rezervačnej zmluvy)

          -Úkony spojené s financovaním kúpy prostredníctvom úveru (vyhotovenie znaleckého posudku pre banku)

         – Podpis úverovej zmluvy (kupujúci)

         – Podpis záložnej zmluvy (predávajúci) a zápis vkladu záložného práva do katastra.

  1. Podpis kúpnej zmluvy ( u notára, na matrike alebo u advokáta)

         – Úhrada kúpnej ceny ( do bankovej alebo notárskej úschovy)

  1. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľnosti

         – Doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva ( za účelom čerpania úveru na účet predávajúceho)

  1. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri ( v prospech kupujúceho)

          – Doloženie dokladov (notárovi, banke) pre účely uvoľnenia kúpnej ceny z úschovy alebo vinkulácie.

  1. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
  2. Prepis médií ( pri prevode bytu aj prehlásenie u správcu)